Upis

Advokatska služba i uslovi bavljenja advokaturom
UPIS U IMENIK ADVOKATA
Zahtev za upis u Imenik advokata podnosi se u pismenoj formi Upravnom odboru advokatske komore na čijoj teritoriji  je buduće  sedište kancelarije podnosioca zahteva. U zahtevu se navode kraći autobiografski podaci, podaci o kretanju u službi (ako je lice bilo ranije zaposleno) i adresa sedišta buduće advokatske kancelarije.

Priložiti:

01. zahtev za upis u pisanoj formi (adv. pripravnici dostavljaju i zahtev za delimično oslobađanje troškova upisa)
02. uverenje o državljanstvu
03. diploma pravnog fakulteta ili uverenje (overena kopija)
04. uverenje o položenom pravosudnom ispitu (overena kopija)
05. uverenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
06. uverenje Centra za socijalni rad da je kandidat poslovno sposoban
07. lekarsko uverenje o opštoj lekarskoj sposobnosti
08. izvod iz kaznene evidencije
09. izvod iz mat.knjige rođenih
10. očitana lična karta
11. potvrda da je kandidat raskinuo radni odnos ili izjava da će raskinuti radni odnos do trenutka polaganja zakletve
12. potvrda PIO fonda o prijavama i odjavama sa osiguranja
13. potvrda o polozenom advokatskom ispitu
14. potvrda od APR da kandidat nema drugu registrovanu samostalnu delatnost
15. ugovor o zakupu ili valsništvu posl. prostora gde je prijavljeno sedište adv. kancelarija
16. dve fotografije
17. popunjen Upitnik
(dostupno u prilogu ispod)
UPIS U IMENIK ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA
Zahtev za upis u Imenik advokatskih pripravnika podnosi se u pismenoj formi Upravnom odboru advokatske komore.

Uz zahtev se prilaže:
01. uverenje o državljanstvu
02. diploma pravnog fakulteta ili uverenje (overena kopija)
03. uverenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
04. uverenje Centra za socijalni rad da je kandidat poslovno sposoban
05. lekarsko uverenje o opštoj lekarskoj sposobnosti
06. potvrda od nac.službe za zapošljavanje da kandidat nije u radnom odnosu
07. potvrda od APR da kandidat nema drugu registrovanu samostalnu delatnost
08. izvod iz kaznene evidencije
09. izvod iz mat.knjige rođenih
10. kopija licne karte
11. dve  fotografije i kopija legitimacije principala
12. ugovor o radu sa advokatom
13. potvrda  PIO fonda (o prijavama i odjavama sa osiuranja)
14. kopija legitimacije principala
15. popunjen Upitnik za pripravnike
(dostupno u prilogu ispod)
DOKUMENTA
preuzmi na klik
UPITNIK ZA ADVOKATE
preuzmi na klik
UPITNIK ZA PRIPRAVNIKE
preuzmi na klik
OdlukА o merilima i kriterijumima za oslobađanje troškova upisa u imenik advokata AK Šapca
preuzmi na klik
OdlukА o troškovima upisa i naknadama
preuzmi na klik
IzmenA odluke o troškovima upisa