Advokatski ispit

Polaganje advokatskog ispita je obavezno za sve kandidate pre podnošenja zahteva za upis u imenik advokata AK Šapca
Advokatski ispit se sastoji iz provere znanja Zakona o advokaturi, Statuta AK Srbije , Statuta AK Šapca, Kodeksa profesionalne etike advokata, advokatske tarife, kao i poznavanje međunarodnih propisa koji se odnose na advokatsku profesiju.

Zahtevi za polaganje advokatskog ispita podnose se do 15-og u tekućem mesecu za naredni mesec u kojem kandidat namerava da polaže ispit. U zahtevu obavezno navesti podatke o kretanju pripravnickog staza.

Zahtev možete preuzeti na dnu stranice.

Uz zahtev kandidat dostavlja dokaze o ispunjavanju uslova za polaganje ispita i to:
1. Overenu fotokopiju diplome pravnog fakulteta ili uverenja o diplomiranju na pravnom fakultetu, ne stariju od 3 meseca;
2. Overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, ne stariju od 3 meseca;
3. Кopiju lične karte;
4. Potvrda o uplati propisane naknade za polaganje ispita i administrativne takse;
5. Izjava kandidata da nije polagao advokatski ispit u nekoj drugoj Komori
Advokatski ispit se može polagati svakog meseca i polaže se u prostorijama AK Šapca.
Kandidat koji nije položio advokatski ispit stiče pravo na ponovno polaganje po proteku roka od 60 dana od neuspelog polaganja.
Visina naknade za polaganje ispita iznosi 15.600,00 dinara, a za naknadno polaganje 5.850,00.
Naknada se uplaćuje na tekući račun Advokatske komore Šapca broj 160-17918-60, svrha uplate: naknada za polaganje advokatskog ispita.

Administrativna taksa na zahtev za polaganje advokatskog ispita iznosi 330,00 dinara
- Broj žiro računa za uplatu Republičke administrativne takse je 840-742221843-57.
- Broj modela za uplatu administrativne takse je uvek 97,
- Poziv na broj razlikuje se u zavisnosti od opštine gde se uplaćuje – videti tabelu poziva na broj:


Grad
Poziv na broj
Šabac
92-099
Valjevo
68-107
Bogatić
26-024
Lajkovac
30-055
Vladimirci
53-112
Ljig
12-061
Koceljeva
57-046
Mionica
85-069
Krupanj
42-051
Osečina
64-076
Loznica
18-059
Ub
74-105
Ljubovija
09-062
Mali Zvornik
97-065
DOKUMENTA
preuzmi na klik
Pravilnik o polaganju advokatskog ispita
preuzmi na klik
Zahtev za polaganje advokatskog ispita