Упис

Адвокатска служба и услови бављења адвокатуром
УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА
Захтев за упис у Именик адвоката подноси се у писменој форми Управном одбору адвокатске коморе на чијој територији  је будуће  седиште канцеларије подносиоца захтева. У захтеву се наводе краћи аутобиографски подаци, подаци о кретању у служби (ако је лице било раније запослено) и адреса седишта будуће адвокатске канцеларије.

Приложити:

01. захтев за упис у писаној форми (адв. приправници достављају и захтев за делимично ослобађање трошкова уписа)
02. уверење о држављанству
03. диплома правног факултета или уверење (оверена копија)
04. уверење о положеном правосудном испиту (оверена копија)
05. уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак
06. уверење Центра за социјални рад да је кандидат пословно способан
07. лекарско уверење о општој лекарској способности
08. извод из казнене евиденције
09. извод из мат.књиге рођених
10. очитана лична карта
11. потврда да је кандидат раскинуо радни однос или изјава да ће раскинути радни однос до тренутка полагања заклетве
12. потврда ПИО фонда о пријавама и одјавама са осигурања
13. потврда о полозеном адвокатском испиту
14. потврда од АПР да кандидат нема другу регистровану самосталну делатност
15. уговор о закупу или валсништву посл. простора где је пријављено седиште адв. канцеларија
16. две фотографије
17. попуњен Упитник
(доступно у прилогу испод)
УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА
Захтев за упис у Именик адвокатских приправника подноси се у писменој форми Управном одбору адвокатске коморе.

Уз захтев се прилаже:
01. уверење о држављанству
02. диплома правног факултета или уверење (оверена копија)
03. уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак
04. уверење Центра за социјални рад да је кандидат пословно способан
05. лекарско уверење о општој лекарској способности
06. потврда од нац.службе за запошљавање да кандидат није у радном односу
07. потврда од АПР да кандидат нема другу регистровану самосталну делатност
08. извод из казнене евиденције
09. извод из мат.књиге рођених
10. копија лицне карте
11. две  фотографије и копија легитимације принципала
12. уговор о раду са адвокатом
13. потврда  ПИО фонда (о пријавама и одјавама са осиурања)
14. копија легитимације принципала
15. попуњен Упитник за приправнике
(доступно у прилогу испод)

ДОКУМЕНТА
преузми на клик
Упитник за адвокате
преузми на клик
Упитник за приправнике
преузми на клик
ОдлукА о мерилима и критеријумима за ослобађање трошкова уписа у именик адвоката АК Шапца
преузми на клик
ОдлукА о трошковима уписа и накнадама
преузми на клик
ИзменА одлуке о трошковима уписа