Адвокатски испит

Полагање адвокатског испита је обавезно за све кандидате пре подношења захтева за упис у именик адвоката АК Шапца
Адвокатски испит се састоји из провере знања Закона о адвокатури, Статута АК Србије , Статута АК Шапца, Кодекса професионалне етике адвоката, адвокатске тарифе, као и познавање међународних прописа који се односе на адвокатску професију.

Захтеви за полагање адвокатског испита подносе се до
15-ог у текућем месецу за наредни месец у којем кандидат намерава да полаже испит. У захтеву обавезно навести податке о кретању приправницког стаза. Захтев можете преузети на дну странице.Уз захтев кандидат доставља доказе о испуњавању услова за полагање испита и то:


1. Оверену фотокопију дипломе правног факултета или уверења о дипломирању на правном факултету, не старију од 3 месеца;
2. Оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту, не старију од 3 месеца;
3. Копију личне карте;
4. Потврда о уплати прописане накнаде за полагање испита и административне таксе;
5. Изјава кандидата да није полагао адвокатски испит у некој другој КомориАдвокатски испит се може полагати сваког месеца и полаже се у просторијама АК Шапца.Кандидат који није положио адвокатски испит стиче право на поновно полагање по протеку рока од 60 дана од неуспелог полагања.Висина накнаде за полагање испита износи 15.600,00 динара, а за накнадно полагање 5.850,00. Накнада се уплаћује на текући рачун Адвокатске коморе Шапца број 160-17918-60, сврха уплате: накнада за полагање адвокатског испита.Административна такса на захтев за полагање адвокатског испита износи 330.00 динара- Број жиро рачуна за уплату Републичке административне таксе је 840-742221843-57.- Број модела за уплату административне таксе је увек 97,- Позив на број разликује се у зависности од општине где се уплаћује – видети табелу позива на број:

Град
Позив на број
Шабац
92-099
Ваљево
68-107
Богатић
26-024
Лајковац
30-055
Владимирци
53-112
Љиг
12-061
Коцељева
57-046
Мионица
85-069
Крупањ
42-051
Осечина
64-076
Лозница
18-059
Уб
74-105
Љубовија
09-062
Мали Зворник
97-065
ДОКУМЕНТА
преузми на клик
Правилник о полагању адвокатског испита
преузми на клик
Захтев за полагање адвокатског испита